Mục đích của chúng tôi là để tạo ra sự tiềm năng của một cá nhân để bắt đầu cá nhân, liên cộng đồng và doanh nghiệp.

Mục tiêu của chúng tôi

 • Nhận thức: Để phát triển một nhận thức và hiểu biết về các yếu tố kinh tế và cá nhân có ảnh hưởng đến sự thành công của dự án kinh doanh.
 • Môi trường kinh doanh: Để đáp ứng cho việc học và thay đổi trong môi trường kinh doanh sẽ bao gồm việc ra quyết định, giải quyết vấn đề và ý thức của các doanh nhân.
 • Tự hình ảnh và kỹ năng cá nhân, sử dụng: Để phát triển kỹ năng tự trọng và sử dụng cá nhân (chẳng hạn như thói quen làm việc tích cực và thái độ) thông qua quá trình khởi, lập kế hoạch và triển khai thực hiện một công việc kinh doanh, trong khi thừa nhận sự thành công hay thất bại của một doanh như tách biệt với sự thành công hay thất bại cá nhân.
 • Kỹ năng làm việc: Để có được những kỹ năng để bắt đầu một doanh nghiệp liên doanh và phát triển nhận thức của năng lực tiếp tục cần thiết cho việc thực hiện các dự án kinh doanh.
 • Thái độ kinh doanh và Kinh Doanh: Để có được một cách tiếp cận thực tế để sử dụng một nhân tiềm năng và cơ hội để bắt đầu liên dựa trên nhận rủi ro thông tin.
 • Truyền thông: Để phát triển các kỹ năng xã hội và giao tiếp hiệu quả trong môi trường kinh doanh.

Mục tiêu

 • Để hiểu được tinh thần kinh doanh, vai trò và đóng góp của mình cho cá nhân, trường học, và đời sống cộng đồng.
 • Để phát triển các kỹ năng kinh doanh mà có thể đóng góp vào sự thành công của kinh nghiệm học tập thực tế của sinh viên.
 • Để đánh giá các cơ hội ở nhà, trường học, và trong cộng đồng và phát triển những cơ hội bằng cách áp dụng những kinh nghiệm cá nhân, hiểu biết, và chuyên môn.
 • Để tạo ra và đánh giá các ý tưởng được hợp tác với một cơ hội hợp pháp tại nhà, trường học, hoặc trong cộng đồng.
 • Để điều tra các loại tài nguyên và các nguồn có thể được sử dụng để đánh giá và lập kế hoạch công việc kinh doanh.
 • Để phát triển một kế hoạch liên doanh có thể được sử dụng như một công cụ lập kế hoạch cho một cơ hội tiềm năng cụ thể và ý tưởng.
 • Để khám phá những lựa chọn nghề nghiệp dành cho các doanh nhân / intrapreneur

Viết cho chúng tôi

Bạn có kỹ năng viết tốt và muốn viết cho blog này?

Bây giờ chúng ta chấp nhận các bài báo và tin tức từ các nhà văn của khách đóng góp nội dung trên kinh doanh, thị trường, tài chính cá nhân, khởi động của doanh nghiệp nhỏtruyền thông xã hội. Bất cứ ai cũng có thể viết thư cho chúng tôi.

Những lợi ích bạn sẽ đạt được để trở thành một nhà văn ở đây?

Bài viết của bạn sẽ được bao gồm một liên kết anchor text và một địa chỉ cho trang web của bạn để thu hút lưu lượng. liên kết của bạn sẽ được đặt trong sinh học tác giả của bài viết của bạn.

Yêu cầu:

 • Bài viết phải được từ 800 từ ngữ
 • Bài viết phải được viết bằng tiếng Anh
 • Bài viết phải được viết trong đoạn văn
 • Được phép 1 liên kết trong tác giả sinh học
 • Không có liên kết liên kết cho phép
 • Đăng những bức hình được cho phép.
 • Tác giả trả lời tất cả các ý kiến ​​về bài của mình

Bạn có muốn đăng ký?

 • Làm đầy Mâu liên hệ (bao gồm những gì bạn đang đi để viết về)
 • Gửi bài viết của bạn để xem xét.
 • Chúng tôi sẽ xem lại bài viết của bạn và thông báo cho bạn nếu nó đã được chấp nhận / từ chối
 • Bài viết sẽ được công bố khi có phê duyệt