Capital and Money Markets Archive


เข้าใจอย่างลึกซึ้งทุนและตลาดเงินในประเทศไนจีเรีย

ตลาดการเงินในประเทศไนจีเรียจะถูกแบ่งออกเป็นตลาดเงินและตลาดทุน. ตลาดเงินมีเครื่องมือทางการเงินหรือทางการเงินระยะสั้นเช่นตั๋วเงินคลังและเงินฝากประจำที่มีอายุตั้งแต่เดือนหนึ่งไปหนึ่งปีเต็ม. The capital market ...อ่านเพิ่มเติม